Kontakt: +48 58 350 99 49

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”).
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług, w szczególności zasady składania, przyjmowania i realizacji zamówień produktów oferowanych przez Asecurica Usługi Ubezpieczeniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Chopina 6A/16, 83-200 Starogard Gdański, za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: www.familyguard.pl (zwanego dalej: „Serwisem”), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w sposób nieodpłatny oraz w formie umożliwiającej w każdym czasie jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownicy oraz osoby odwiedzające stronę internetową Serwisu przyjmują do wiadomości  i akceptują, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu i jego Administratora treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także treści zawierających wirusy lub mogących spowodować zakłócenie działania lub uszkodzenie systemów informatycznych.

 

§2 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator danych osobowych – organ lub inny podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych; 
 2. Agent – Asecurica Usługi Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Chopina 6A/16, 83-200 Starogard Gdański, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476470, której akta rejestrowe znajdują się w tym sądzie, NIP: 592-22-61-214, REGON: 221951833, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych wpłaconym w całości; wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i prowadząca działalność agencyjną na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego; Agent pełni funkcję operatora środków porozumiewania się na odległość, w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów;
 3. Certyfikat – dokument potwierdzający przystąpienie przez Użytkownika do ubezpieczenia na warunkach wynikających z OWU i postanowień niniejszego Regulaminu, wystawiony przez Agenta i doręczony Użytkownikowi drogą elektroniczną ze wskazaniem numeru aktualnej Polisy;
 4. Cookies – niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane przez urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu;
 5. Hasło – ciąg znaków ustalony przez Użytkownika, umożliwiający jego identyfikację oraz weryfikację tożsamości, a także dostęp do Serwisu;
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 7. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła lub na rzecz której została zawarta Umowa o zakup ochrony ubezpieczeniowej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Login – indywidualny identyfikator przypisany Użytkownikowi w czasie zgłoszenia chęci zarejestrowania w Serwisie i wykorzystywany w czasie logowania do Serwisu; Login stanowi aktualny adres e-mail Użytkownika;
 9. Oferta – oznaczenie produktu ubezpieczeniowego oferowanego Użytkownikowi przez Ubezpieczyciela w ramach Serwisu, uwzględniające najważniejsze cechy tego produktu;
 10. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które mają zastosowanie dla poszczególnych produktów ubezpieczeniowych oferowanych w Serwisie, dostarczane przez Ubezpieczycieli  i stosowane w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową w związku z zakupem przez Użytkownika ochrony ubezpieczeniowej;
 11.  PayU – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399; NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000,00 złotych;
 12. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia pomiędzy Agentem a Ubezpieczycielem, wystawiony przez Ubezpieczyciela;
 13. Protokół SSL – (ang. Secure Socket Layer) protokół sieciowy używany w celu zapewnienia bezpieczeństwa połączeniom internetowym oraz przeprowadzanym transakcjom finansowym;
 14. Rejestracja – wprowadzenie do systemu teleinformatycznego prawidłowych danych (Login i Hasło) umożliwiających korzystanie z Serwisu i niezbędnych do realizacji Usługi;
 15. Serwis – platforma internetowa prowadzona pod adresem internetowym www.familyguard.pl, umożliwiająca Użytkownikowi w szczególności zapoznanie się z Ofertami zaprezentowanymi  w Serwisie, zawarcie Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej, opłacenie składki oraz korzystanie z innych opracowanych mechanizmów w nim dostępnych;
 16. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani zapobiec jego wystąpieniu;
 17. Ubezpieczyciel – przedsiębiorca wykonujący działalność ubezpieczeniową, którego produkty ubezpieczeniowe wraz z OWU są oferowane i dostępne w Serwisie;
 18. Umowa Ubezpieczenia – umowa zawierana pomiędzy Ubezpieczycielem a Agentem, której zawarcie potwierdza wystawiona przez Ubezpieczyciela Polisa, a do której to umowy przystępuje Użytkownik w wyniku zawarcia Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej, co potwierdza wystawiony przez Agenta Certyfikat zawierający numer Polisy;
 19. Usługi – usługi świadczone przez Agenta drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
 20. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950);
 21. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 17 czerwca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926);
 22. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – Ustawa z dnia 02 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.  Nr 22, poz. 271 z późn. zm.);
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);
 24. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 25. Umowa o zakup ochrony ubezpieczeniowej/Zakup ochrony ubezpieczeniowej – złożenie przez Użytkownika w formie elektronicznej wniosku w ramach Serwisu o objęcie ochroną ubezpieczeniową (zwany dalej: „wnioskiem o zakup ochrony ubezpieczeniowej”) w związku z zawartą Umową Ubezpieczenia i w oparciu o wybraną Ofertę oraz obowiązujące OWU, co jest równoznaczne z jej przyjęciem, a skutkuje wydaniem Certyfikatu, a następnie objęciem Użytkownika ochroną ubezpieczeniową – po opłaceniu przez Użytkownika składki.   

 

§3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Agent w ramach Serwisu świadczy drogą elektroniczną usługi ubezpieczeniowe polegające na umożliwieniu Użytkownikowi zapoznania się z produktami ubezpieczeniowymi oferowanymi przez Ubezpieczycieli w ramach Serwisu, a także umożliwiające przystąpienie do ubezpieczenia w związku z zawartą Umową Ubezpieczenia, poprzez zawarcie Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej dla wybranych produktów ubezpieczeniowych na podstawie niniejszego Regulaminu, OWU oraz przepisów obowiązującego prawa, poprzez wybór jednej  z Ofert dostępnych w Serwisie.
 2. Usługi świadczone przez Agenta polegają w szczególności na:
  1. zaprezentowaniu zakresu oraz warunków ubezpieczeń oferowanych przez Ubezpieczycieli, a udostępnionych za pośrednictwem Serwisu,
  2. określeniu wysokości składki dla wybranych produktów ubezpieczeniowych w oparciu o wprowadzone przez Użytkownika dane,
  3. umożliwieniu Zakupu ochrony ubezpieczeniowej dla wybranych produktów ubezpieczeniowych przez Użytkownika oraz wydaniu Użytkownikowi Certyfikatu,
  4. umożliwieniu opłacenia składki za wybrane przez Użytkownika w ramach Serwisu ubezpieczenie,
  5. umożliwieniu wglądu do historii transakcji ubezpieczeniowych danego Użytkownika,
  6. udostępnieniu Użytkownikowi w sposób nieodpłatny OWU dla poszczególnych produktów ubezpieczeniowych przedstawionych w Serwisie w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie w każdym czasie,
  7. umożliwieniu Użytkownikowi wygenerowania i wydrukowania dokumentów potwierdzających Zakup ochrony ubezpieczeniowej, opłacenie składki, a także historię transakcji ubezpieczeniowych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć przeprowadzanie kalkulacji składki, o której mowa w ust. 2 pkt b niniejszego paragrafu. W celu zakończenia procesu kalkulacji składki przy jednoczesnym niedopuszczeniu do utraty danych wskazanych we wniosku o zakup ochrony ubezpieczeniowej Użytkownik może zapisać projekt wniosku.

 

§4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0 lub Firefox w wersji co najmniej 2.0 lub Opera w wersji co najmniej 9;
  2. włączona obsługa Java Script oraz Cookies.
 2. Dane przesyłane przy użyciu Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Agent dopuszcza możliwość przerwania połączenia z Użytkownikiem po upływie 15 minut od chwili dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności w Serwisie.

 

§5 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Poprzez przystąpienie do korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu każdy Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik jest uprawniony do rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Usług w każdym czasie. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisu następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwilą opuszczenia Serwisu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku złożenia wniosku o zakup ochrony ubezpieczeniowej, a następnie zawarcia Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej, na warunkach określonych w OWU obowiązującego dla wybranego produktu ubezpieczeniowego.

 

§6 Odpowiedzialność

 1. Agent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Agent nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. W razie wystąpienia takich okoliczności wykonanie Usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania.
 2. Agent nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; w takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika wobec osób trzecich regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
  3. następstwa podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych danych przy Rejestracji lub logowaniu bądź w jakichkolwiek formularzach lub wnioskach dostępnych  w Serwisie,
  4. nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków Regulaminu,
  5. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (tj. awaria łączy, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Agenta (działanie osób trzecich),
  6. szkody będące następstwem okoliczności, za które Agent nie ponosi odpowiedzialności (Siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność). 
 3. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Agenta, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt b, e i f niniejszego paragrafu, nie mają zastosowania w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem.

 

§7 Zasady i tryb rejestracji w Serwisie

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi w szczególności: 
  1. zapoznanie się z Ofertą i produktami ubezpieczeniowymi dostępnymi w Serwisie,
  2. Zakup ochrony ubezpieczeniowej poprzez złożenie elektronicznego wniosku, w oparciu o wybraną Ofertę zamieszczoną w Serwisie,
  3. opłacenie składki dla wybranej Oferty,
  4. wygenerowanie i wydrukowanie dokumentów dotyczących wybranego produktu ubezpieczeniowego.
 2. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracji znajdującego się na stronie internetowej Agenta: www.familyguard.pl.
 3. W celu Rejestracji w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do podania Loginu oraz Hasła. Login stanowi aktualny adres mailowy Użytkownika. Hasło i Login mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie.
 4. W przypadku prawidłowego przebiegu procesu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta w Serwisie, po każdorazowym wprowadzeniu swojego Loginu i Hasła.
 5. W razie utraty Loginu lub Hasła bądź zmiany Loginu Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania o tym Agenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@asecurica.pl.
 6. Wszelkie czynności wykonane po zalogowaniu się do Serwisu uważa się za dokonane przez danego Użytkownika.

 

§8 Warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej

 1. Użytkownik jest uprawniony do Zakupu ochrony ubezpieczeniowej po spełnieniu poniższych przesłanek:
  1. zapoznanie się z Regulaminem oraz OWU i akceptacja ich treści,
  2. dokonanie wyboru Oferty dostępnej w Serwisie,
  3. przesłanie drogą elektroniczną wniosku o zakup ochrony ubezpieczeniowej.
 2. W przypadku przesłania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt c, po uprzedniej Rejestracji i zalogowaniu przez Użytkownika w Serwisie, Agent wydaje Użytkownikowi niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili przesłania drogą elektroniczną wniosku o zakup ochrony ubezpieczeniowej, Certyfikat, który jest przesyłany na adres e-mail podany przez Użytkownika we wniosku, potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia.
 3. Użytkownik podaje we wniosku o zakup ochrony ubezpieczeniowej następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, termin ochrony, kraj docelowy podróży. Użytkownik jest zobowiązany podać we wniosku o zakup ochrony ubezpieczeniowej prawidłowe dane.
 4. W przypadku złożenia wniosku o zakup ochrony ubezpieczeniowej Użytkownik jest obowiązany do opłacenia składki. Zawarcie Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej  następuje z chwilą przesłania prawidłowo wypełnionego wniosku o zakup ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z procedurą określoną w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, oraz dokonania płatności z tytułu składki. Za datę początkową ochrony ubezpieczeniowej uznaje się datę wskazaną przez Użytkownika we wniosku o zakup ochrony ubezpieczeniowej określoną w Certyfikacie jako początek okresu objęcia ochroną ubezpieczeniową.
 5. W przypadku nieopłacenia składki najpóźniej w dniu poprzedzającym wskazany we wniosku dzień stanowiący początek okresu objęcia ochroną ubezpieczeniową ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a Umowę o zakup ochrony ubezpieczeniowej uważa się za niezawartą.
 6. Zasady zawarcia i rozwiązania Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej, szczegółowy zakres i przedmiot ochrony, minimalny okres ochrony, prawa i obowiązki obu stron, opis świadczeń przysługujących z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową, tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem, a także informacje o sposobie ustalenia należnego odszkodowania określone są w OWU stanowiących integralną część Regulaminu oraz podstawę Zakupu ochrony ubezpieczeniowej, a dostępnych po zalogowaniu w Serwisie.

 

§9 Płatności

 1. Opłacenie składki, o której mowa w § 8 ust. 4 powyżej, następuje w drodze:
  1. przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu płatności internetowej PayU należącego do operatora płatności PayU S.A., w oparciu o regulamin PayU
  2. płatności kartami płatniczymi
 2. Dniem opłacenia składki jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Agenta lub otrzymania informacji o opłaceniu składki z Serwisu. 
 3. Wysokość należnej z tytułu Zakupu ochrony ubezpieczeniowej składki zostaje ustalona na podstawie taryfy ubezpieczeniowej i Oferty obowiązującej w dniu wysłania wniosku o zakup ochrony ubezpieczeniowej w oparciu o obowiązującą lub wyliczoną wysokość składki  z wykorzystaniem opcji dostępnej po zalogowaniu w Serwisie, po wprowadzeniu przez Użytkownika niezbędnych danych.
 4. Wszystkie koszty i opłaty obciążające Użytkownika, wynikające z Zakupu ochrony ubezpieczeniowej oraz zasady dokonywania płatności określa Oferta.  

 

§10 Prawo odstąpienia od Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej 

 1.  Zgodnie z art. 16c ust. 2 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł na odległość Umowę o zakup ochrony ubezpieczeniowej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania Certyfikatu.
 2.  Prawo odstąpienia od Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej nie przysługuje Konsumentowi  w przypadku:
  1. Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej całkowicie wykonanej na żądanie Konsumenta, przed upływem 30 - dniowego terminu dla odstąpienia od tej Umowy,  
  2. Umów o zakup ochrony ubezpieczeniowej dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zostały zawarte na okres krótszy niż 30 dni.
 3. Użytkownik będący Konsumentem zawierając Umowę o zakup ochrony ubezpieczeniowej może żądać jej wykonania przed upływem 30 – dniowego terminu do odstąpienia od tej Umowy. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej w trybie przewidzianym w ust. 2 pkt a niniejszego paragrafu. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej, umowa ta jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Otrzymana składka podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, na zasadach zgodnych z OWU. Konsument jest zobowiązany wówczas jedynie do uiszczenia składki za okres rzeczywistego świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej przed upływem 30 - dniowego terminu do odstąpienia od tej umowy za zgodą Konsumenta.

 

§11 Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu wadliwego działania Serwisu oraz wykonywania przez Agenta usług niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać Agentowi pisemnie na adres siedziby Agenta bądź na adres poczty elektronicznej Agenta: office@asecurica.pl.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien podać co najmniej swoje imię i nazwisko, login, adres do korespondencji oraz adres e-mail, a także przedstawić opis nieprawidłowości  w działaniu Serwisu.
 4. Agent rozpozna zgłoszenie reklamacyjne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Agent powiadomi Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia  w drodze pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§12 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkownika

 1. Asecurica Usługi Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. W zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy o zakup ochrony ubezpieczeniowej, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z niej wynikającego i realizacji czynności związanych z jej obsługą lub uzyskania Oferty Administratorem danych osobowych jest również Ubezpieczyciel.
 3. Poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie i złożenie przez Użytkownika zamówienia na Usługę, Administrator danych osobowych uzyskuje prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Serwisu, oraz Umów o zakup ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności: imienia i nazwiska, PESEL, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, data urodzenia.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 5. W zakresie i na czas niezbędny do realizacji zapłaty za Usługę w formie Płatności drogą elektroniczną, Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 6. Zapobieganie pozyskaniu i modyfikowaniu danych osobowych Użytkownika przez osoby do tego nieuprawnione następuje poprzez wprowadzenie przez Administratora danych osobowych obowiązku uwierzytelniania Użytkownika przy pomocy indywidualnie przypisanego Loginu oraz Hasła składającego się z minimum 6 znaków.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu, jest dobrowolne lecz niezbędne w celu świadczenia Usług przez Agenta.
 8. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dokonywania wzajemnych rozliczeń, jak również dla celów marketingowych w wypadku udzielenia przez Użytkownika uprzedniej wyraźnej zgody za pośrednictwem Serwisu.
 9. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania w każdym czasie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§13 Własność intelektualna

 1. Serwis, a także wszelkie materiały i treści udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu, szata graficzna Serwisu oraz przyjęte w nim rozwiązania podlegają ochronie określonej w przepisach regulujących ochronę własności intelektualnej, w tym mających bezpośrednie zastosowanie w przepisach prawa międzynarodowego.
 2. Wygląd, zasady działania oraz koncepcja Serwisu stanowią zastrzeżony wzór przemysłowy  i podlegają ochronie na zasadach określonych w prawie własności przemysłowej.
 3. Zabrania się bez zgody Agenta wykorzystywania dla celów komercyjnych materiałów uzyskanych z Serwisu, w tym w szczególności wydruków, zestawień, tabel, filmów oraz fotografii. Zabrania się również nieodpłatnego udostępniania w sieci Internet wszelkich treści i informacji pochodzących z Serwisu bez zgody Agenta.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich relacjach z Konsumentem stosowany jest język polski.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy oraz rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na tle jej stosowania jest prawo polskie.
 3. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Agenta. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy sporów, których stroną jest Konsument.
 4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, które zostaną wprowadzone jednostronnie przez Agenta w czasie trwania umowy będą wiązały Użytkownika, o ile ich treść zostanie mu przez Agenta doręczona, a Użytkownik nie dokona wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Użytkownikowi. W razie wypowiedzenia umowy przez Użytkownika na zasadach określonych w zdaniu pierwszym, umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem poprzedzającym wejście w życie wprowadzonych zmian.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Agenta.